Skip to content

หนุนใช้ระบบ3มิติออกแบบอาคาร

สภาวิศวกร หนุนใช้ระบบ3มิติออกแบบอาคาร ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ  เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานออกแบบของไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานออกแบบรองรับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์4.0เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ทุกรูปแบบ  เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติกำลังเปลี่ยนแปลงการออกแบบใหม่ไปสู่ระบบ3 มิติ 

ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า“BIM”(Building Information Modeling) และหันมาใช้ระบบBIMแทนที่ระบบ AutoCAD(Computer Aided Design) ที่เป็น2 มิติซึ่งเป็นการทำงานแบบเดิมที่ใช้กันมานานแล้ว โดยขณะนี้ สภาวิศวกรได้ร่วมมือกับสภาสถาปนิกองค์กรวิศวกรรมการ และภาคเอกชนสนับสนุนและส่งเสริมให้วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรไทยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบต่างๆหันมาปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของตนเองและองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร  โดยการใช้ระบบBIMซึ่งการออกแบบ3มิตินี้จะช่วยให้บริหารจัดการอาคารอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ออกแบบ ก่อสร้างจนถึงการใช้งานและการดูแลรักษาอาคาร โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่เติบโตไปในทิศทางแนวดิ่งหรือแนวสูงเนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่เหลือน้อยลงการก่อสร้างมักอยู่ในพื้นที่เล็กและแคบลงซึ่งหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นกับอาคารระบบBIMจะสามารถตรวจสอบและเรียกแบบ3มิตินี้ขึ้นมาตรวจดูและตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้ทันเหตุการณ์เนื่องจากมีความแม่นยำและมองเห็นแบบเสมือนจริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.